23 novembra 2008

Verejná moc má slúžiť verejnosti

Na stretnutí Verejnosť 2008 organizovanom pri príležitosti 19. výročia osláv 17. novembra bola zverejnená výzva Verejná moc má slúžiť verejnosti.


Upozorňuje na nezdravé prejavy arogancie moci na Slovensku (pezinská skládka, ťažba v Kremnici a v Tatrách, podpora nacionalizmu...) a vyzýva orgány verejnej správy na návrat k filozofii služby občanovi.

Výzvu podpísali skutočné osobnosti slovenského spoločenského života, ktoré už v minulosti mnohokrát preukázali svoje morálne a odborné kvality i občiansku angažovanosť vo verejných otázkach, ako napr. Martin Bútora, Šarlota Pufflerová, Grigorij Mesežnikov, Ľubica Trubíniová, Zuzana Wienk...

Ak sa k nim chcete pripojiť, celý text výzvy si môžete prečítať a výzvu podpísať na adrese:

26 októbra 2008

Openoffice - pre učiteľa je perfektný

Pred týždňom vyšla úplne nová verzia slobodného kancelárskeho balíčka Openoffice.org 3.0.

Prečo je vynikajúci práve pre učiteľov?
OpenOffice.org je ZADARMO!

Nebudem splietať bohapusté teórie o možných využitiach najkomplikovanejších funkcií tohto softvéru, zameriam sa na bežnú prax pedagóga. Takže úplne prozaické dokumenty v OpenOffice:

bežné "papierové" texty - textový dokument - OO Writer
zápisnice a plány PK a MZ - textový dokument - OO Writer
časovo-tematické plány - tabuľkový dokument - OO Calc
prípravy na vyučovanie - tabuľkový dokument - OO Calc
rozvrh hodín - tabuľkový dokument - OO Calc
zoznamy žiakov - tabuľkový dokument - OO Calc
prezenčná listina ZRPŠ - tabuľkový dokument - OO Calc
evidencia vymeškaných hodín žiakov - tabuľkový dokument - OO Calc
(samozrejme spočíta hodiny v týždni, žiakovi za polrok, priemer triedy atď.)
nápis na nástenku - textový dokument - OO Writer
testy a cvičenia pre žiakov - tabuľkový dokument - OO Calc (príp. Writer)
prezentácie na hodinu - prezentácia - OO Impress

Naozaj nechápem učiteľov, ktorí doma používajú drahý softvér od Microsoftu.
Stiahnuť sa dá úplne legálne zo stránky http://sk.openoffice.org/.

21 októbra 2008

Pohoršenie alebo JOJ dala stop akcii Stop genocíde

TV JOJ priniesla včera vo svojom spravodajstve príspevok o narušení zhromaždenia v rámci iniciatívy Stop genocíde zásahom polície.
Tá prišla na podnet samotného reportéra TV JOJ, ktorý kontaktoval políciu, aby vraj preskúmala, či je možné vystavovať fotografie kampane (ktoré, podľa "kompetentného" názoru reportéra Jojky, vyvolávali medzi ľuďmi pohoršenie) na verejnosti.

Od televízie JOJ je skvelé, že sa tak výborne stará o psychohygienu Slovákov. Škoda len, že nevenuje toľko pozornosti svojim vlastným programom, ako napr. úbohému spravodajstvu, seriálom a filmom, ktoré sú plné zločinu, násilia a krvi, erotickým filmom a pod. Tie však zrejme pohoršenie nevyvolávajú a určite prispievajú k zdravému duševnému rozvoju divákov.

Pre úplnosť uvádzame niektoré zmieňované fotografie (nepopierame, že je to "silná káva", ale od TV, ktorá pravidelne dostáva pokuty pre porušovanie etických pravidiel to naozaj sedí)03 októbra 2008

Reforma školstva alebo Guláš na Mikolajov spôsob

Ministerstvo školstva v poslednom čase neustále vytvára dojem, že v našom školstve prebieha akási reforma vzdelávania. Skutočnosť je však taká, že jediné, čo ministerstvo urobilo, je jeden prijatý zákon v parlamente. Bohužiaľ, jediné, čo minister v súčasnosti robí, je vytváranie prekážok pre akékoľvek zmysluplné zmeny v školách.

Moje reálne skúsenosti:
-nekvalitný štátny vzdelávací program
-neexistuje nič, čo by sa dalo nazvať riadnymi osnovami zo slovenského jazyka v štátnom vzdelávacom programe pre II. stupeň ZŠ
-neexistuje výkonový štandard zo slovenského jazyka pre II. st. ZŠ
-obsahový štandard zo SJL je jedna obyčajná tabuľka pojmov, ktorú stvorí každý slovenčinár na posedenie (minister na to potrebuje tým odborníkov)
-letmo naznačené zmeny obsahu sú iba kozmetické, rozhodne neumožňujú radikálnu zmenu práce so žiakmi
-predmet slovenský jazyk a literatúra zostáva plný v praxi zbytočných, nevyužiteľných lingvistických pojmov a literárno-vedných termínov
-neexistujú nové učebnice pre 5.ročník ZŠ
-neexistujú metodické príručky alebo iné oficiálne metodické materiály k tzv. novému spôsobu vzdelávania
-neexistuje nový spôsob odmeňovania pre aktívnych učiteľov (hlavne, že sa pripravuje kariérový rast, ktorý je zase postavený na nezmyselných(?), v praxi nevyužiteľných(?) školeniach).

Čo dodať? Snáď len to, že čo nestíha minister vo svojej odbornosti, výborne dobieha v zahmlievaní a zavádzaní v médiách.

Reforma závisí od ochoty učiteľov? Áno. Len dúfajme, že tento minister jej už nebude dlho brániť a čo najskôr bude vymenený niekým, kto aspoň vzdialene pozná problematiku a je schopný problémy riešiť nielen na televíznej obrazovke pred naivným moderátorom.

11 augusta 2008

Prečo sú bývalí komunisti zločinci...

V našej krajine sa o niekoľko rokov po revolúcii v r. 1989, bohužiaľ, začala presadzovať myšlienka tzv. hrubej čiary za minulosťou, nepochybne pričinením mocných, ktorých minulosť bola spätá s KSČ alebo KSS. Prestal byť uplatňovaný lustračný zákon a o členstve v Komunistickej strane sa hovorí len zriedkavo.
Napriek tomu však aj dnes možno s istotou tvrdiť, že počínanie bývalých členov bolo v rozpore nielen s ľudskosťou a morálkou, ale aj so zákonom, t.j. Komunistická strana bola zločineckou organizáciou. Takéto tvrdenie sa opiera predovšetkým o zákon č.125/1996 o NEMORÁLNOSTI A PROTIPRÁVNOSTI KOMUNISTICKĚHO SYSTÉMU.

"– popravoval, vraždil a žalároval ich vo väzniciach a táboroch nútených prác, pri vyšetrovaní a v dobe žalárovania používal brutálne metódy vrátane fyzického a psychického mučenia,
– zraňoval a usmrcoval občanov pri pokusoch o útek do cudziny,
– násilne zadržoval predstaviteľov, členov cirkví alebo náboženských spoločností v sústreďovacom tábore alebo im inak obmedzil ich osobnú alebo majetkovú slobodu (zákon č. 267/1992 Zb.),
– násilne vysťahoval občanov v akcii B (§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb.),
– zabraňoval im v práve slobodne vycestovať do zahraničia a taktiež vrátiť sa späť do svojej vlasti,
– zneužíval ich na výkon vojenskej služby v Pomocných technických práporoch na neobmedzenú dobu,
– na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny, umožňoval ich beztrestné páchanie a poskytoval neoprávnené výhody a ochranu tým, ktorí sa na zločinoch a perzekúciách podieľali,
– spojil sa s cudzou mocnosťou a od roku 1968 udržiaval uvedený stav pomocou okupačných vojsk;
dlhodobo prenasledoval občanov vedených na osobitných zoznamoch („čierne listiny“) spolu s ich rodinnými príslušníkmi,"

"Komunistická strana Československa, ako aj Komunistická strana Slovenska bola organizáciou, ktorá nezabránila svojim členom a ich pomáhačom páchať zločiny, a to aj na ľudských právach a slobodách."

Obľúbený blud bývalých členov je téza o nevine radových členov strany. Je však isté, že pokiaľ sa nejednalo o mentálne narušeného jedinca, muselo byť každému členovi jasné, akých zločinov sa režim dopúšťa, nakoľko to bolo všeobecne známe. K aktívnym pomáhačom sa nepochybne ráta každý, kto napomáhal zločinom strany (a vyjadroval súhlas s nimi) svojím členstvom v nej. Navyše, svojím členstvom získaval člen strany nemorálne výhody voči ostatným, a tak priamo poškodzoval záujmy spoluobčanov.

BOHUŽIAĽ, ZDÁ SA, ŽE EŠTE STÁLE MÁME VŠETCI OKOLO SEBA ZLOČINCOV, S KTORÝMI SA MOŽNO STRETÁVAME KAŽDODENNE A KTORÍ STÁLE ZOSTÁVAJÚ BEZ TRESTU.

DODATOK - niektoré známe "osobnosti", ktoré vyšli z Komunistickej strany:
Milan Čič, Vladimír Mečiar, Róbert Fico, Ivan Gašparovič, Rudolf Schuster, Michal Kováč, Eduard Kukan, Štefan Harabin...